ادبیاتی ها

درس دوازدهم:خدمات متقابل اسلام و ایران

qasem54 فارسی هفتم

معنی واژه های درس

آیین :روش

بلند آوازه:مشهور

تکلم:سخن گفتن

خالصانه:بی ریا

سند:مدرک

عارف:خداشناس

فرهنگ:دانش

مورخ:تاریخ دان

اخلاص:پاکدلی

اقلیت:بخش کم

پرتو:نور

ثمر:بار و میوه

ذوق:طبع و استعداد

شایان:سزاوار

فیلسوف:حکیم

مظاهر:نشانه ها

مقتدا:رهبر

***********************************************************

خود ارزیابی

١ معنای «سلمانُ مِنّا اهلَ البیت » را بیان کنید.سلمان از ما اهل بیت است.
٢ چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده است؟بسیاری از آثار منظوم و منثور فارسی از مظاهر خدمات ذوقی و فرهنگی ایرانیان است.شاعران،نویسندگان و ادبا،مفاهیم و حقایق اسلامی و معانی لطیف قرآنی را با جامه زیبای شعر و نثر فارسی به نحو احسن آرایش داده اند و آنها را در میان حکایات شیرین و مباحث مختلف خود بیان کرده اند و از این راه به گسترش تمدن اسلامی خدمت نموده اند.
٣ به نظر شما چگونه می توان به تمدّن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد؟با فراگیری علم و هنر و کسب کمالات و عمل به دستورات اسلام و قرآن در جهت تربیت و پرورش خود بکوشیم و با توجه به استعدادها و علایق خود با عشق،صمیمیت و اخلاص،به نوآوری و خلق آثار و ارائه خدمات بپردازیم
٤ …………………………………………………………………


دانش های زبانی و ادبی

نکتۀ اوّل
به این جمله ها توجه نمایید و دربارهٔ آنها گفت وگو کنید.
 مریم دانش آموز پرتلاشی است، دوستان مریم آیندهٔ خوبی را برای مریم پیش بینی می کنند.
 مریم دانش آموز پرتلاشی است، دوستانش آیندهٔ خوبی را برای او پیش بینی می کنند.
همان طور که می بینید در جملهٔ نخست کلمهٔ «مریم » سه بار تکرار شده است. اما درجملهٔ دوم برای
پرهیز از تکرار، «ش » و «او » به جای کلمهٔ مریم به کار رفته است.
کلمه هایی مانند: «من، او، شما، م، تان و … » که به جای اسم می نشینند، ضمیر نام دارند. کلمه ای
که ضمیر به آن برمی گردد، «مرجع ضمیر » نامیده می شود.

ضمیرها دو نوع هستند.
١ ضمیر گسسته: ضمایری هستند که به طور مستقل به کار می روند

مفردجمع
منما
توشما
اوآنها(ایشان)

٢ ضمیر پیوسته: همان طور که از اسمشان پیداست مستقل نیستند و به واژه های دیگر می چسبند.

مفردجمع
مِ  مان 
تتان
ششان

نکتۀ دوم
به واژه های زیر توجه کنید:
 منع، مانع، ممنوع
 فهم، مفهوم، مفاهیم
 عجب، تعجب، عجایب
با اندکی دقت در واژه ها، درمی یابیم که هرگروه از واژه های بالا ویژگی های مشترکی دارند:
١ ریشه یا حروف اصلی آنها یکی است، مثلاً در گروه اول «منع » و در گروه دوم «فهم » ریشهٔ
اصلی کلمه است.
٢ ازنظر معنی، واژه های هر دسته معنای نزدیک به هم دارند.
به این واژه های هم ریشه که ارتباط معنایی با یک دیگر دارند، واژه های هم خانواده می گویند


فعالیت های نوشتاری

١ معنی واژه های زیر را بنویسید.

ذوق ← استعداد                       ادیب ←سخندان
استعداد ← توانایی                    مظاهر: نشانه ها

املا در دورهٔ اوّل متوسطه، شامل دو بخش است:
 در املا از خطّ تحریری شکسته استفاده نشود.
 بهتر است هنگام نوشتن املا با توجّه به آهنگ، مفهوم و پیام جمله ها، نشانه های
نگارشی را رعایت کنید.
٢ برای هریک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.
اخلاص مخلص- خالص      قبول مقبول- قابل            حافظ حفظ-محافظ    ، تمدّن مدنیت- مدینه
٣ ده کلمهٔ مهمّ املایی از درس پیدا کنید و بنویسید

٤ در جمله های زیر، ضمیرهای پیوسته و گسسته را مشخّص کنید.
 شهید رجایی به همراهانش گفت: من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته ام.
 مصطفیٰ دست هایش را داخل جیبش فرو برد.
 ما همه مشتاقیم تا ترجمه تان را بخوانیم

ضمیرهای پیوسته:ش درهمراهانش-ش در دستهایش  ش در جیبش تان در ترجمه تان

ضمیرهای گسسته:من-ما

 رعایت فاصله )حاشیه گذاری( در دوطرف متن انشا به زیبایی متن شما کمک می کند.
 رعایت بندنویسی )پاراگراف بندی( در انشا سبب زیبایی و انسجام نوشته می شود

٥ با هریک از ترکیب های زیر جمله ای بنویسید.
تمدّن اسلامی:دانشمندان و نوابغ در رشد و بالندگی تمدن اسلامی نقش برجسته ای داشته اند
سلمان فارسی:سلمان فارسی از یاران صمیمی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود.
دیوان حافظ:دیوان حافظ آینه تمتم نمای افکار عرفانی این شاعر تواناست.
٦ یک بند بنویسید و کلمه های «فارسی، گران بها، اسلام، جاودان » را در آن به کار ببرید.

بعد از ظهر اسلام و پذیرفتن این دین توسط ایرانیان،تحولی بنیادی در نحوه تفکرات و زندگی آنان به وجود آمد.بسیاری از اندیشمندان و علمای ایرانی در حوزه های مختلف علوم اسلامی به مطالعه و تحقیق پرداختند و در این زمینه موفقیت های بسیاری به دست آوردند و با تالیف  آثار گران بها و ارزشمند خود به فارسی ،نام و یاد خود را جاویدان نمودند.

٧ حکایت زیر را به یک نوشتهٔ ساده تبدیل کنید.
 مؤذّنی بانگ می گفت و می دوید. پرسیدند که: «چرا می دوی؟ » گفت: «می گویند آواز تو از
دور خوش است. می دَوَم تا آواز خود را از دور بشنوم.

اذان گویی با صدای بلند آواز می گفت. و می دوید.از او پرسیدند:چرا می دوی؟ گفت همه می گویند صدای تو از دور زیباست.می دوم تا صدای خود را بشنوم

شاید دوست داشته باشید:

خوب جهان راببین

درس دوم فارسی هشتم : خوب جهان راببین

لغات و ترکیبات درس ۲ ( خوب جهان را ببین) دلایل : جمع دلیل  علت ها بی همتا : بی […]

نیایش هفتم

۱)خداوندا، به حقّ نیک مردان                   که احوال بَدَم را نیک گردان خدایا تو را به حق انسان های نیکوکار قسم […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − پانزده =

ادبیاتی ها