ادبیاتی ها

درس سوم پایه هفتم : نسل آینده ساز

qasem54 فارسی هفتم

درس سوم  نسل آینده ساز

لغات درس

استعداد:توانایی /قابلیت

تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

 پرشور: دارای عواطف تند

 واقعیت: امر واقعی

 برخی:بعضی

مطبوعات:روزنامه هاومجلات/جمع مطبوعه

 رسانه ها:وسایلی که خبرها و اطلاعات رابه مردم می رسانند مانند رادیو وتلویزیون و روزنامه

  انحراف:دورشدن ازحقیقت چیزی

 جبران :باانجام کاری اثر اشتباه را ازبین بردن

 پاکدامنی:از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

 پارسایی :پرهیزکاری

 صداقت:درستکاری/دوستی

 شعور:درک وفهم

  متخصصان:کسانی که درامری تخصص وکارشناسی دارند

 اعتراف:اشتباه وخطا خود را به زبان آوردن وآن راپذیرفتن

 پشتوانه:پشتیبان

  همت:  پشت کار قوی /اراده /  انگیزه

 غیرت:مردانگی

 اوایل:جمع اول /اغاز هر چیزی

هیئت: گروه /دسته /جمع

 استحکامات:سنگرها/خاک ریزها و مانند آن ها

 برخوردار:بهره مند

 بحمدالله:خدا راشکر

  مایه:سبب(مایه افتخار)

ببالد:افتخار کند

نکات مهم درس

نسل آینده ساز : ترکیب وصفی / جوان و نوجوان چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است : تشبیه / استعداد: توانایی درونی / تحلیل : پردازش / جوانان و نوجوانان ما اھل فکر کردن , دریافتن و تحلیل کردن[ھستند] : نشانه ی نگارشی قلاب [ ] زمانی استفاده می شود که واژه ای را به متن اصلی اضافه کرده باشیم / مومن : هم خانواده ی امن , امین , امنیت / به رغم : با وجود / عکس : برعکس , مخالف / به ھیچ وجه : به ھیچ صورت / مطبوعات : روزنامه ھا و مجلات / رسانه ھا : صدا و سیما / انحراف :منحرف شدن از راه درست / خطا : اشتباه / صلاح : درستکاری / پاکدامنی : نجابت , دوری از گناه /صداقت : راستگویی / شعور : درک و فھم / ھمت : اراده و پشتکار / غیرت : تلاش و اراده / اوایل :جمع کلمه ی اول / ھیئت : گروه / وضع : موقعیت , وضعیت / بحمد لله : به شکر خدا / برخوردار :بھره مند / مایه : باعث , دلیل / ببالد : افتخار کند / برافراشته : بلند شده / پاره ھای دل : کنایه عزیز وگرانقدر بودن / رستگاری : پرھیزکاری / پارسایی : تقوا و پرھیزکاری / مقتدر : قدرتمند / قدر بدانید :ارزش بگذارید / .الا : ارزشمند / متعال : بلند مرتبه / دامان گرم و مھربان انقلاب اسلامی : صنعتتشخیصراز شکوفایی :قالب شعر : مثنوی یا دوگانیمولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی یا مولانا / عارف و شاعر بزرگ قرن ھفتم / آثار : مثنوی معنوی ,دیوان شمس۱  زنھار : آگاه باش , از ” از اصوات ” می باشد که شبه جمله اند و یک جمله ی کامل به حساب می آید / این در :منظور در راز و رمز زندگی خود است .۲  چون در مصرع اول به معنای زمانی که / مراد : منظور ھدف۳  دانه ھا : منظور رازھا / سرّ آن : رمز و راز آن / بستان : باغ۴  صنعت ادبی تضمین / کو : مخفف که او / نھفت : پنھان کرد / مراد : مقصود , ھدف

خود ارزیابی

۱امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.

پاکدل – هوشمند- مومن – پاکدامن-بانشاط-اهل فکر و تحلیل

۲ منظور از عبارت «آینده با حرف ساخته نمى شود » چیست؟

برای ساختن آینده باید اقدام عملی صورت بگیرد.به قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه

۳ شما ویژگى هاى برجستهٔ جوان امروز ایرانى را چه چیزهایى مى دانید؟

استعدادهای خدادادی-خلاقیت – توانمندی

۴ ……………………………………………………

دانش های زبانی و ادبی

نکتۀ اوّل

به مثال های زیر توجّه نمایید و دربارهٔ آنها گفت وگو کنید.الف(  آمد می گویمب(  همهٔ دانش آموزان با دیدن این منظره در کلاس درس هنگامی که معلّم فارسی ما با دقّت کتاب راهمان طور که می بینید اگرچه مثال های بخش «الف » فقط از یک کلمه تشکیل شده اند، امّا معنی آن ها کامل است؛ در حالی که مثال های بخش «ب » شامل چندین کلمه هستند، امّا معنی کاملی ندارند وشنونده را در انتظار می گذارند. شما فکر می کنید علّت این تفاوت چیست؟همان طور که متوجّه شدی مثال های بخش «الف » فعل دارند امّا مثال های بخش «ب » فعل ندارند.فعل بخش اصلی معنای جمله و انتقال دهنده پیام است؛ بنابراین فعل مهم ترین بخش هر جمله است.

نکتۀ دوم

به این جمله ها توجّه کنید:

۱جوان و نوجوان ما با استعداد است

۲ جوان و نوجوان چشمه جوشان نیرو و استعداد است.

۱ به شما جوانان این ملّت می گویم.

۲ به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیز و پاره های دل این ملّت می گویم.

جمله های شمارهٔ (۱) و(۲) هر دو پیام یکسانی دارند امّا جمله های دوم زیباتر و دل پذیرتر است.دلیل زیبایی جمله های دوم چیست؟هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم، از «زبان » استفاده می کنیم امّا وقتی بخواهیم همانمقصود و منظور را زیباتر و تأثیرگذارتر بگوییم، از «ادبیّات » بهره می گیریم

فعالیت های نوشتاری

۱ در بند چهارم درس «فعل » ها را مشخّص کنید و بنویسید.


گرفته بودند،بود،آمد،گفت،کرده است،می گفت،نمی کرد،کرده بودند،بگیرند

۲ با توجّه به معنی و مفهوم جمله، گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید.

الف( اینها چرا……… و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ (سلاح، صلاح)

ب( بحمداللهّ برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر ………افتخار برای ملتّ ماست. (مایع، مایه)

۳ برای هر یک از واژه های زیر، یک هم خانواده بنویسید.

مقتدر قادر  قدرت اقتدار          متعال عالی علی اعلا اعتلا

نظام نظم منظم ناظم            متخصص خصوصی اختصاصی خاص

۴ صفات و ویژگی های نسل آینده ساز را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.


چشمه جوشان نیرو و استعداد جوان یعنی آینده خوب برای کشور،اهل فکر کردن،فرزندان عزیز و پاره دل ملت

۵جمله های زبانی زیر را به جمله های ادبی تبدیل کنید.

 باران می بارد.باران آرام آرام بر زمین بوسه می زند

پرنده با دیدن من، از این شاخه به آن شاخه پرید.

پرنده زیبا و خوش آواز با دیدن من بر روی شاخه  سبز درختان می رقصد

۶  با دو کلمه «آینده » و «جوان » یک جمله زیبا بنویسید

آینده یک کشور را جوانان پر نشاط آن کشور می سازند.

۷ درباره یکی از تصویرهای زیر، متنی زیبا بنویسید.

شکوفه ها تازه متولد شده اند.آنها تا چند وقت پیش غنچه بودند و اینک شکوفه هایی زیبا هستند.ببخند دل نشین آنها زیر تابش نور خورشید همه رهگذران را مجذوب کرده است.شکوفه ها آواز می خوانند و طراوت آنها در لابه لای شاخه های آنها موج می زند.گاهی پروانه ای با آنها هم صدا می شود .گاهی نسیم بهاری هم با آنها بازی می کند.سراسر باغ از بوی عطر شکوفه ها پر شده است.

۸ درباره ضرب المثل «به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید » دو سطر بنویسید.برای رسیدن به هر چیزی تلاش لازم است. یعنی بدون تلاش و زحمت و بدون تحمل سختی ها نمی توانیم به راحتی به اهداف خود برسیم.در کتاب آسمانی هم ذکر شده که بعد از هر سختی آسایشی است

شاید دوست داشته باشید:

خوب جهان راببین

درس دوم فارسی هشتم : خوب جهان راببین

لغات و ترکیبات درس ۲ ( خوب جهان را ببین) دلایل : جمع دلیل  علت ها بی همتا : بی […]

نیایش هفتم

۱)خداوندا، به حقّ نیک مردان                   که احوال بَدَم را نیک گردان خدایا تو را به حق انسان های نیکوکار قسم […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × دو =

ادبیاتی ها