ادبیاتی ها

درس سیزدهم: اسوه نیکو

qasem54 فارسی هفتم

معنی ابیات:
۱-ماه فرو ماند از جمال محمد                     سرو نباشد به اعتدال محمد
ماه در برابر زیبایی محمد(ص) زیبایی ندارد و درخت سرو با آن تناسب و زیبایی در برابر قامت پیامبر(ص) زیبا و خوش قامت نیست
۲-آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی         آمده مجموع در ظلال محمد
همه پیامبران ار آدم و نوح و ابراهیم خلیل و موسی و عیسی در زیر سایه حضرت محمد(ص) جمع شده اند .(مقام و مرتبه پیامبر (ص) از همه بالاتتر است)
۳-سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی            عشق محمد بس است و آل محمد
ای سعدی اگر می خواهی عاشق کسی باشی و جوانی شور و نشاط را تجربه کنی عشق به حضرت محمد(ص) و خاندن او برای تو کافی است

معنی واژه ها
اسوه: نمونه
ظلال:سایه ها
تندخویی:بداخلاقی
سیما:چهره
عطوفت:مهربانی
گشاده رو:خندان
عیادت:ملاقات
دشنام:ناسزا
مدارا:نرمی و سازش
اعتدال:میانه روی
تجمل:خودآرایی
جمال:زیبایی
رافت:مهربانی
محزون:غمگین
دادخواهی:شکایت
تجاوز:دست درازی


خود ارزیابی
١ رفتار پیامبر )ص( با امام حسن )ع( و امام حسین )ع( در دوران کودکی چگونه بود؟پیامبر اکرم (ص) با فرزندان خود با مهر و عطوفت رفتار می کرد و می فرمود فرزندان ما پاره جگر ما هستند.گاه وقتی به سجده می رفت،حسن(ع)و حسین(ع) بر گردن و پشتش می نشستند و او چندان در سجده می ماند تا آنان پایین بیایند و گاهی آنان را به آرامی پایین می آورد و از سجده برمی خاست و هر دو را در بر می گرفت و بر صورتشان بوسه می زد
٢ کدام رفتار پیامبر )ص( با دیگران، برای شما جالب تر است، چرا؟هرگاه به مجلسی وارد می شد نزدیک ترین جای خالی را انتخاب می کرد.این رفتار نشان دهنده تواضع ایشان بود و بیانگر این است که خود را بالاتر از دیگران به حساب نمی آورد.در حالی از نظر مقام و مرتبه کسی به پای ایشان نمی رسد
٣ به نظر شما چرا پیامبر )ص( بد رفتاری با خویش را می بخشید امّا نسبت به قانون شکنی،گذشت نداشت؟با توجه به روح بلند و مناعت طبعی که داشت بدرفتاری دیگران با خودش را می بخشید اما با افراد قانون شکن مقابله می کرد.چرا که عدم رعایت قانون باعث هرج و مرج در جامعه و ضایع شدن حقوق دیگران می شود.
٤ ……………………


دانش های زبانی و ادبی
نکتۀ اوّل
به این جمله ها توجه نمایید و دربارهٔ آنها گفت وگو کنید.
 من حالا نامه را می نویسم.
 تو اکنون نامه را می نویسی.
 او اکنون نامه را می نویسد.
 ما اکنون نامه را می نویسیم.
 شما الآن نامه را می نویسید.
 آنها حالا نامه را می نویسند
چنان که می بینید جملات بالا مربوط به زمان حال یا مضارع است. هر فعل شش ساخت دارد
به صورت های مختلف فعل، ساخت یا صیغه می گویند. به ساخت های زمان حال توجه کنید

                         شش ساخت زمان حال
مفردجمع
می نویسممی نویسیم
می نویسیمی نویسید
می نویسدمی نویسند

همان طور که می بینید علاوه بر بن فعل و شناسه، جزء «می » به ابتدای فعل اضافه شده است.

نکتۀ دوم
نویسندگان برای زیباتر کردن نوشته های خود گاهی از «توصیف » استفاده می کنند. توصیف باعث
می شود تا احساس و دقّت نویسنده را بهتر دریابیم و متن در ما تأثیر بیشتر بگذارد. اکنون متن زیر را با
دقّت بخوانید:
«در میان جمع، گشاده رو بود و در تنهایی، سیمایی محزون و متفکّر داشت. هرگز به رویِ کسی
خیره نگاه نمی کرد و بیشتِر اوقات چشم هایش را به زمین می دوخت. در سلام کردن به همه، حتّی به
کودکان، پیش دستی می کرد. هرگاه به مجلسی وارد می شد، نزدیک ترین جای خالی را اختیار می کرد.
از بیماران عیادت می کرد. سخن همنشین خود را نمی برید و … »
همان گونه که در متن بالا مشاهده کردید، نویسنده با بیان جزئیّات رفتارهای شخصیتی، اخلاقی و
همچنین سیمای ظاهری پیامبر )ص( نوشتهٔ خود را دقیق تر و اثرگذارتر کرده است. شما نیز می توانید با
توجّه به سیمای ظاهری و رفتارهای اطرافیان خود، نوشته یتان را با توصیف همراه سازید


کار گروهی
١ دربارهٔ ویژگی های دیگر اخلاقی و رفتاری پیامبر )ص( گفت وگو کنید.
٢ خداوند در قرآن، پیامبر )ص( را «اُسوه » یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه
می توانیم از رفتار پیامبر )ص( برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم.
٣ شعر دیگری دربارهٔ پیامبر )ص( یا یکی از معصومین علیهم السّلام، به کلاس بیاورید و دربارهٔ
آن گفت وگو کنید.


فعالیت های نوشتاری
١ برای هریک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.
حضور، حاضر محضر عطوفت، عاطفه عطف     حریم حرمت احترام

 در نوشتن کلمه هایی که یک صدا ولی نشانه های متفاوت دارند، دقّت شود.
 به محل و تعداد نقطه های حروف در واژه ها، دقّت کنید.

٢ واژهٔ صحیح را انتخاب کنید و درجای خالی بنویسید.
الف( گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده …………(برمی خواست، برمی خاست)
ب( اجازه نمی داد کسی جز در مقام ………… در حضور او از دیگری بد بگوید. (دادخواهی،دادخاهی)
٣ بن مضارع فعل های زیر را مشخص کنید.
می خوانم(خوان)، می رویم(رو)، می پرسد(پرس)، می شنوند(شنو)
برای نوشتن انشا به موارد زیر توجّه شود

 بهره گیری از آیات، احادیث، اشعار و ضرب المثل های متناسب با محتوا بر ارزش
نوشته می افزاید.
 ساده نویسی و پاکیزه نویسی رعایت شود

٤ یکی از چهره هایی را که دوست دارید، توصیف کنید، سپس فعل های مضارع متن خود رابنویسید.
٥ یک بند بنویسید و در آن از کلمه های «پیامبر)ص(، همنشین، قانون، بخشش، زبان » استفاده کنید.پیامبر(ص) بسیار نرم خو و مهربان بودند.هیچ گاه برای نفس خود خشمگین نمی شدند و اگر مورد اذیت و آزار قرار می گرفتود با عفو و گذشت از خطاهایشان می گذشتند.تواضع،فروتنی و ساده زیستی ایشان موجب می شد که دوستدار و همنشین محرومان باشند و مطابق قانون از حقوق انسانی آنان دفاع نمایند.ایشان به یاران خود اجازه نمی دادند که در حضورش زبان به غیبت و تمسخر دیگران بگشایند.
٦ درک و فهم خود را از ضرب المثل «از محبّت خارها گل می شود »، در یک بند بنویسید.برای تاثیر گذاری در افراد و تغییر رفتار آنها نمی توان به زور ،خشم و اجبار متوسل شد.این روش نه تنها تاثیر مثبت روی افراد ندارد،بلکه باعث برانگیخته شدن حس لجاجت و مقاومت آنها می شود.اما از راه عشق و محبت می توان سخت ترین کارها را انجام داد.محبت،دارویی آرام بخش بر دل خشن بعضی انسانهاست.محبت اکسیری جادویی است که در عمق وجود انسانها تاثیر می گذارد و آنها را متحول می کند

شاید دوست داشته باشید:

خوب جهان راببین

درس دوم فارسی هشتم : خوب جهان راببین

لغات و ترکیبات درس ۲ ( خوب جهان را ببین) دلایل : جمع دلیل  علت ها بی همتا : بی […]

نیایش هفتم

۱)خداوندا، به حقّ نیک مردان                   که احوال بَدَم را نیک گردان خدایا تو را به حق انسان های نیکوکار قسم […]

5 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت − 4 =

ادبیاتی ها