ادبیاتی ها

درس هفدهم: ما می توانیم

qasem54 فارسی هفتم

معنی واژه ها
میل :اراده
ابدی:همیشگی
قرین:نزدیک
انجمن: مجلس
تسهیل:آسان کردن
سماجت:پافشاری
ترحیم:طلب آمرزش برای مرده
عنایت:لطف و توجه


خود ارزیابی

۱ دانش آموزان چه جمله هایى روى برگه هاى خود مى نوشتند؟

کارهایی که توانایی انجام آن را نداشتند را روی برگه های خود نوشته بودند

۲ چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که «نمى توانم »هاى خود را بنویسند؟زیرا او قصد داشت با دفن کردن نمادین«نمی توانم ها»به دانش آموزان بیاموزد که اراده در اعمال انسان نقشی اساسی دارد و انسان برای انجام هر کاری باید ابتدا باور داشته باشد که می تواند آنها را انجام دهد تا موفق شود.

۳ منظور بازرس از جملهٔ «فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزى را فراموش نخواهندکرد. » چیست؟چون درس به صورت عملی اجرا شد هیچ گاه از خاطره شاگردان پاک نمی شود.گذشته از آن هرگاه در آینده به واژه نمی توانم برخوردند ناخواسته ماجرای دفن آن را با یاد می آورند و آن را به بهترین شکل انجام می دهند.
٤ …………………………


دانش های زبانی و ادبی

نکتۀ اوّل
به کلمه های زیر توجه کنید.
الف( صیاد، کلاغ، شتاب، آسیب
ب( بیمناک، کتاب ها، کتابخانه، بزرگ تر، گل فروشی
کلمات بخش الف و ب چه تفاوتی با هم دارند؟ با کمی دقت درمی یابیم که کلمات بخش «ب » از
دو یا چند قسمت ساخته شده اند؛ مثلاً:
بیمناک: بیم + ناک
کتاب ها: کتاب + ها
کتابخانه: کتاب + خانه
بزرگ تر: بزرگ + تر
گل فروشی: گل + فروش + ی
ولی واژه های بخش الف چنین نیستند و تنها یک قسمت دارند: صیاد، کلاغ و … به واژه های
بخش الف «ساده » و به واژه های بخش ب «غیرساده » می گویند. واژه های ساده فقط یک جزء دارند و
واژه های غیرساده، بیش از یک جزء دارند

نکتۀ دوم
درس هایى که در این فصل خواندید، از ادبیات کشورهاى دیگر هستند که به زبان فارسى ترجمه شده اند. شما با ترجمه از سال هاى گذشته آشنا شده اید؛ مثلاً آیات قرآن یا احادیث را با ترجمهٔ فارسى خوانده اید. به کسى که ترجمه مى کند، مترجم مى گویند. مترجم باید با دو زبان،یعنى زبانى که از آن ترجمه مى کند و زبانى که به آن ترجمه مى شود، کاملاً آشنا و مسلّط باشد. مترجمان هنگام ترجمه، از منابعى مانند فرهنگ لغت، دائرة المعارف، فرهنگ نامه و … استفاده مى کنند. آیا مى توانید جمله هاى زیر را با استفاده از فرهنگ لغت ترجمه کنید؟
عربى: «ِاضٰاعَةُ الْفُرْصَِة غُصَّة » امام علی (ع)
انگلیسى:
This story is the last lesson. What is your idea about it?


کارگروهی
۱ یک داستان ترجمه شدهٔ دیگر را در کلاس بخوانید.
۲ دربارهٔ شخصیت هاى داستان «ما مى توانیم » گفت وگو کنید.
۳ یکى از داستان هاى قرآنى را بخوانید و دربارهٔ شخصیت ها و محتواى آن تحقیق کنید.


فعالیت های نوشتاری
۱-واژه های ساده و غیرساده را مشخص کنید و در جدول بنویسید.
روز، دست، ورقه، خاکی، سخنرانی، نمادین، شاگرد، کاغذ، گوش، تخته

کلمۀ سادهروز، دست، شاگرد، کاغذ، گوش
کلمۀ غیرسادهورقه، خاکی، سخنرانی، نمادین،
کلماتی همچون «بلیت، اتو، توس، اتاق، قورباغه، … » واژه هایی هستند که گاهی به صورت «بلیط، اطو، طوس، اطاق، غورباغه و … » نیز نوشته می شوند، امّا شکل اوّل
مناسب تر است.
در شکل نوشتاری کلماتی همچون «خواهر، خوش، خواستن، خواهش و … » حرفی وجود دارد که خوانده نمی شود. به خاطر سپردن شکل املایی آنها از نکات مهمّ املایی است.

۲-ده کلمهٔ مهمّ املایی از پنج درس گذشته انتخاب کنید و بنویسید.
اعلامیه-تسهیلات-رایحه-مراقبت-تحسین-لفظ-تظاهرات-اعتصاب-ظلال-تجمل
۳-برای هر یک از کلمه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
وسط،(واسطه وساطت) اطاعت(مطیع طاعت)رحمت(رحیم رحمن) اعلامیّه(علم معلم)

 یکی از راه های ایجاد شناخت و ارتباط میان نوجوانان جهان، مطالعهٔ ترجمهٔ آثار ارزشمند و مناسب کشورهای مختلف است.
 یکی از اصول ترجمه، درک مفهوم و پیام نویسنده در متن مورد ترجمه است

۴-با کلمه ها و ترکیب های زیر، جمله بسازید.
قرین:خدایا شهیدان را قرین رحمت خود بگردان ابدی:باد و خاطره بعضی انسانها در دل ما ابدی است جملات مثبت:جملات مثبت روحیه انسانها را تغییر می دهدحرکت نمادین:داستان را در کلاس با حرکت نمادین اجرا کردیم
۵-دربارهٔ یکی از موضوعات زیر یک بند بنویسید.
 نامه ای به رئیس جمهور – نامه ای به نویسندگان کتاب درسی-
 نامه ای به کودک فلسطینی –
من می توانم …من می توانم تمام کارهایی که تا به حال فکر می کردم توانایی انجامشان را ندارم انجام بدهم.من به تمام نمی توانم ها پشت کرده اموچون همیشه به من انرژی منفی می دادند و توانایی ام را از من می گرفتند.از ترس غلبه نمی توانم دست به دامان برادرش می توانم شده ام.می توانم وفکر به او به من انرژی مثبت می دهد.من با می توانم دوست که نه عجین شده ام
۶-یک بند دربارهٔ بیت زیر بنویسید
این جهان کوه است و فعل ما ندا               باز گردد این نداها را صدا
هر کاری نتیجه ای دارد و عکس العملی.عکس العمل همه کارها به خود ما بر می گردد.اگر کار نیک انجام دهیم به ما بر می گردد و اگر کار بدی انجام دهیم نتیجه اش باز به خودمان بر می گردد.این دنیا مانند کوه است و کارهای ما مانند فریادها.هرچه در کوه فریاد بکشیم انعکاسش به طرف خودمان بر می گردد.

شاید دوست داشته باشید:

خوب جهان راببین

درس دوم فارسی هشتم : خوب جهان راببین

لغات و ترکیبات درس ۲ ( خوب جهان را ببین) دلایل : جمع دلیل  علت ها بی همتا : بی […]

نیایش هفتم

۱)خداوندا، به حقّ نیک مردان                   که احوال بَدَم را نیک گردان خدایا تو را به حق انسان های نیکوکار قسم […]

9 دیدگاه

    1. بسیار عالی است من که خیللللللللللللللللالللی پسند کردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × سه =

ادبیاتی ها