ادبیاتی ها

درس چهاردهم : امام خمینی(ره)

qasem54 فارسی هفتم

معنی واژگان درس

اعتصاب:دست از کار کشیدن

مرموز:پوشیده

میراث=مالی که از مرده به کسی رسد

مرجعیت:رهبری

فروتن:متواضع

نهضت:قیام،برخاستن

تبعید:دور کردن شخصی از محل زندگی و بردن به جای دیگر

طرز:روش

مزدور=اجیر، کسی که برای گرفتن مزد کار انجام می دهد

محبوب=دوست داشتنی

ناگریز=ناچار

واژگون=سرنگون . معکوس


خود ارزیابی

١ چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی (ره) را در دورهٔ نوجوانی و جوانی بیان کنید.مهربانی،سادگی، فروتنی،خوش بیانی،نظم و دقت و سیمای جذاب
٢ چرا در دورهٔ انقلاب، همهٔ ایران یک معلّم داشت؟زیرا همه مردم ایران دنبال یک هدف بودند و آن مبارزه با ظلم و ستم نظام شاهنشاهی بود.آنها به دنبال درس انقلاب بودند و آن درس معلمی جز امام نداشت
٣ به نظر شما راز محبوبیّت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟هیچ گاه قدرت، او را از یاد خدا غافل نکرد.معنویت ،عمل به توصیه های قرآن و اسلام،ساده زیستی ،فروتنی از موارد محبوبیت ایشان بود.
٤ …………………


دانش های زبانی و ادبی

نکتۀ اول
به این جمله ها توجه نمایید و دربارهٔ آنها گفت وگو کنید.
 من دیروز نامه را نوشتم.
 تو دیروز نامه را نوشتی.
 او دیروز نامه را نوشت.
 ما دیروز نامه را نوشتیم.
 شما دیروز نامه را نوشتید.
 آنها دیروز نامه را نوشتند.
چنان که می بینید زمان فعل های جملات بالا، گذشته یا ماضی است. هر فعل صورت های مختلفی

دارد که از روی آن شخص و شمار و زمان فعل را می توان دریافت

                        شش ساخت زمان گذشته
مفردجمع
نوشتمنوشتیم
نوشتینوشتید
نوشتنوشتند

اگر با دقت به شش ساخت زمان گذشته نگاه کنید، متوجّه می شوید در همهٔ آنها جزء «نوشت » ثابت
است؛ به این جزء، «بُن فعل » زمان گذشته می گویند.

جزئی که به بن فعل اضافه شده است و در شش ساخت متفاوت است، شخص و شمار فعل را
نشان می دهد. به این جزء شناسه می گویند.
یادآوری: به کلمه هایی مانند: نشستن، رفتن، دیدن، خوردن و … «مصدر » می گویند. چنان چه
حرف «ن » را از آخر این کلمه ها حذف کنیم، بن ماضی به دست می آید.
نکتۀ دوم
پیش از این دانستیم که هر متنی یا نظم است یا نثر. نظم، انواع و اقسامی دارد؛ مانند غزل، مثنوی،
رباعی و قطعه.
نثر نیز انواعی دارد. یکی از انواع نثرها، نثر ساده است. در نثر ساده، نویسنده، بسیار طبیعی،
روان و ساده می نویسد و بیشتر در پی آن است که پیام خود را به مخاطب برساند.
نوع دیگر نثر، نثر ادبی است که نویسنده به زیبایی نوشته، توجّه فراوان دارد تا تأثیر سخن خود
را بیشتر کند.


کار گروهی

١ امام خمینی (ره)شاگرد و پیرو راه پیامبر(ص)بود. چه خصوصیّاتی از پیامبر در اخلاق و رفتار او دیده می شد؟
٢ خاطراتی از مبارزات امام خمینی (ره) و دوران انقلاب را در کلاس بازگو کنید.
٣ دربارهٔ این مصراع حافظ (دیو چو بیرون رود فرشته درآید) که در سال ١٣٥٧ بسیار مشهور بود، گفت وگو کنید


فعالیت های نوشتاری

١ نوع نثر (ساده، ادبی) جمله های زیر را مشخّص کنید.
الف امام خمینی (ره) سرانجام در شبی غم بار و تلخ به خدا پیوست.ادبی
ب آن روزها ملتّ، یک آموزگار، یک معلمّ و یک استاد داشت و او کسی جز امام خمینی (ره) نبودادبی.
ج امام خمینی (ره) در هفت سالگی توانست قرآن را ختم کند.ساده.

د همه به فرمان امام در کوچه ها و خیابان ها تظاهرات می کردندساده.

 درس املا، فرصتی است برای ارزش یابی مهارت های «گوش دادن » و «نوشتن .»
 معلّم می تواند در املای کلاسی، تصحیح املا را به دانش آموزان واگذار نماید و آنها را هدایت و نظارت کند. این عمل، به یادگیری، عمق بیشتری می بخشد.

٢ برای هریک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
مظلوم: ظلم،ظالم    جذّاب:جذب،جاذبه

قدرت:اقتدار، قادر       محبوب:حبیب،حب

٣ با حرف های درهم ریختهٔ زیر، حداقل چهار کلمه بنویسید.
(ت، ی، د، ب، ع، ا)
الف:عبادت        ب:تبعید         ج:تعبد          د:ابتدا
٤ بن ماضی فعل های زیر را بنویسید.
رسیدند(رسید)گرفتی(گرفت) گریختید(گریخت)گذشتیم(گذشت)

 جمله ها را با کلمات مناسب به یکدیگر پیوند دهید.
 مطالب زائد را از نوشته حذف کنید و از تکرار بیهوده پرهیز نمایید

٥ با کلمه ها و ترکیب های زیر جمله های جدید بسازید:
حوزهٔ علمیّه: (جمله خبری)آیت الله حائری یزدی بنیان گذار حوزه علمیه قم است.

سیمای جذّاب: (جملهٔ عاطفی)سیمای وجودی ایشان چقدر جذاب است.

مظلوم: (جملهٔ امری)دشمن ظالم و یاور مظلوم باش

تأسیس: (جملهٔ پرسشی)آیا تاسیس فرهنگستان زبان فارسی یک ضرورت است؟

٦ دربارهٔ مصراع «دیو چو بیرون رود فرشته درآید » یک بند به نثر ساده بنویسید.قرار گرفتن چیزهای متضاد در کنار هم سخت و گاهی ناممکن است.به همین دلیل دل انسان جای هم نشین شدن با بیگانگان و چیزهای نا همتا نیست.هنگامی که شیطان و هوس های باطل از دل انسان رانده شود،آرامش-نیکوکاری و اندیشه سالم جایگزین آن می شود ووجود انسان با نور الهی روشن می شود.
٧ متن زیر را بخوانید و جمله ها را با کلمه های مناسب به یک دیگر پیوند دهید.
مردی ساده لوح در جنگل گردش می کرد. پس از مدّتی با خشم و ناراحتی به خود گفت:چه بد شد! این همه راه آمده ام تا جنگل را تماشا کنم؛ اما مگر شاخ و برگ درخت های اطراف می گذارند تا  آرزویم برآورده شود!
٨ ضرب المثل «خانهٔ ظالم به اندک فرصتی ویران شود » را در سه سطر توضیح دهید. جز خداوند ازلی و ابدی همه چیز در دنیا پایان پذیر است.ظلم و ستم نیز پایدار و ماندگار نیست.پایه های سست و متزلزلی دارد که پس از مدتی اپری از آن بر جای نخواهد ماند.چرا که خورشید عدالت وانصاف همیشه پشت ابر ظلم نمی ماند و با طلوع زیبایش روشنی بخش دل های ستمدیدگان خواهد شد.

شاید دوست داشته باشید:

خوب جهان راببین

درس دوم فارسی هشتم : خوب جهان راببین

لغات و ترکیبات درس ۲ ( خوب جهان را ببین) دلایل : جمع دلیل  علت ها بی همتا : بی […]

نیایش هفتم

۱)خداوندا، به حقّ نیک مردان                   که احوال بَدَم را نیک گردان خدایا تو را به حق انسان های نیکوکار قسم […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + یک =

ادبیاتی ها