ادبیاتی ها

درس چهارم فارسی هفتم: با بهاری که می رسد از راه

qasem54 فارسی هفتم

روشن و گرم و زندگی پرداز    آسمان مثل یك تبسم شد           

هوا گرم می شود و آسمان روشن می شود و زندگی دوباره آغاز می شود

آسمان لبخند می زند و زندگی دوباره جریان پیدا می کند

هر چه سرما و هر چه دل سردی  پر زد آهسته از نظر گم شد

سرما و تمام آنچه موجب دلسردی می شد و افسردگی می آورد از بین رفت

با نسیمی كه زندگی در اوست      باز چشم جوانه ای باز شد

با وزش باد بهاری که همیشه زندگی را به همراه دارد جوانه ای متولد شد وچشمش را به دنیا باز کرد

بر درختی شكوفه ای خندید         در كتابی بهار معنا شد

شکوفه ها بر روی شاخه درخت باز شدند و در کتاب طبیعت بهارآغاز شد

با بهاری كه می رسد از راه        سبز شو تازه شو بهاری شو

تو هم همگام با رسیدن بهار ویژگی های تازه ای مانند سرسبزی و طراوت وشادابی پیدا کن

مثل یك شاخه گل جوانه بزن       مثل یك چشمه سار جاری شو

هم نوا با پدیده های طبیعت،تو هم تازگی را در خودت ایجاد کن و مانند یک چشمه در زندگی خود پرتلاش باش و مانند شاخه گلی زیبا جوانه بزن و شکوفا باش

زندگی بر تو می زند لبخند          هست وقت شكفتنت امروز

زندگی به تو روی خوش نشان داده است و بهترین زمان برای شکفته شدنت است

بهتر از هر چه هست در دنیا        با خدا راز گفتنت امروز

در این موقعیت بهترین کاری که می توانی انجام دهی گفتگو با خداست


لغات درس

دوره: زمان و روزگار                                        

شوق:اشتیاق و میل و رغبت فراوان به چیزی

شکوفایی:شکفته شدن/رونق
معمولا: به صورت رایج 
حسرت:افسوس/دریغ/ناراحتی واندوه زیاد
انتقال:جابه جاکردن
پر فراز و فرود:پراز خوشی وناخوشی
فراز:بالا             

فرود:پایین

وابستگی:به کسی نیازمند بودن
استقلال:مستقل بودن /تابع دستور کسی نبودن
شبیه :مانند
دل خوری :ناراحت شدن
لذت:حالت خوشی که به انسان دست میدهد
زلال:صاف و گورا
کیمیا:هر چیز کمیاب و دست نیافتنی
گوناگون : مختلف
سرشار :پر /انباشته
علایق :دلبستگی هاجمع علاقه
اندرز : پندو نصیحت
چالاکی:تند بودن
مهارت :استادی /توانایی انجام دادن کاری به نحو شایسته
تصاویر:جمع تصویر/ شکلها


خود ارزیابی

۱ منظور شاعر از «آسمان مثل یک تبسّم شد » چیست؟

ابرهای تیره کنار رفتند و خورشید طلوع کرد و با روشنایی خورشید،آسمان مانند یک لبخند زیبا گشته است

۲ به نظر شما، چرا بزرگ ترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولا با حسرت و آه، یاد می کنند؟

به این دلیل که قدر دوران نوجوانی و جوانی خود را ندانستند و فرصت ها را از دست دادند.

۳ «نوجوانى زیباست »؛ چه کنیم تا زیباتر شود؟

هیجانات خود را کنترل کنیم .شور و نشاط و استعداد و نیروی جوانی خود را در راه کسب دانش ها و مهرت های مختلف زندگی هدایت کنیم.دلمان سرشار از یاد خدا باشد و با توکل به او امیدوار و ثابت قدم باشید.

۴ ……………………………………………


دانش های زبانی و ادبی

نکتۀ اوّل

به این جمله ها توجّه نمایید و دربارهٔ آنها گفت وگو کنید.
الف(  نرگس آمد

 آقای مدیر آمد.
ب(  هوا سرد است.
 خواهرم خوشحال است.
در مثال های بخش «الف « ،» آمد » فعل جمله است و انجام کاری را نشان می دهد. وقتی شما بگویید
«آمد » شنونده می پرسد «چه کسی آمد؟ » در واقع کسی یا چیزی عمل آمدن را انجام می دهد؛ بنابراین برای
تمام شدن معنی جمله، لازم است به این بخش، فعل اضافه شود. در جملهٔ اول عمل آمدن را نرگس انجام
داده است و در جملهٔ دوم آقای مدیر، کسی است که آمده است.

در مثال های بخش «ب »، فعل جمله، صفت یا حالتی را نشان می دهد. وقتی شما بگویید «سرد
است » شنونده می پرسد «چه چیزی سرد است؟ » یا وقتی بگویید «خوشحال است » شنونده می پرسد «چه
کسی خوشحال است؟ » در واقع صفت یا حالت موردنظر به کسی نسبت داده شده است.
به کلمه هایی که معمولاً در ابتدای جمله می آیند و انجام کاری و یا داشتن حالتی به آنها نسبت
داده می شود، «نهاد » گویند

نکتۀ دوم
وقتى مى گوییم «بهار » به یاد چه چیزهایى مى افتید؟ درخت، گل، شکوفه، جوانه، شکفتن و …
از چیزهایى هستند که به ذهن مى رسند و به صورت یک مجموعه یا شبکه با هم مى آیند. به این شبکه ها
یا مجموعه ها در ادبیّات فارسى، «مراعات نظیر یا شبکهٔ معنایی » مى گویند. مراعات نظیر باعث زیبایى
سخن مى شود. حالا بگو یید «نوجوانى » چه چیزهایى را به یاد شما مى آورد


فعالیت های نوشتاری

۱ پنج جمله از متن درس «زیبایی شکفتن » را انتخاب کنید و نهادهای آن را بنویسید.

نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است

از چهره و نگاهش امیدواری و نشاط می جوشد

دوست خوب کیمیاست

۲ با شبکه های معنایی زیر، یک جمله بسازید.
 درخت، شاخه، پرنده:پرنده زیبایی در بلندترین شاخه درخت آواز می خواند
 آسمان، ستاره، شب:آسمان کویر در هنگام شب پر ستاره و سرشار از زیبایی است
 رشد، نوجوانی،نشاط: نوجوانی دوران رشد و شکوفایی و نشاط است

۳ برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
مثل ← مثال،تمثیل نظر ← ناظر ، منظور
جاری ← مجری،جریان
۴ واژه های زیر را مانند نمونه کامل کنید.
خسته + ی ← خستگی
آهسته + ی←آهستگی
زنده + ی ←زندگی
شکفته + ی←شکفتگی

 5با هر یک از واژه های زیر جمله ای بنویسید.
نسیم:نسیم با وزش بهاری خود چهره گل را خندان کرد
لبخند:یکی از عوامل نفوذ در دلها لبخند زدن است
۶  پیام اصلی شعر «با بهاری که می رسد از راه » را در دو سطر بنویسید.

همراه با نو شدن طبیعت انسان نیز می تواند باطراوت و سرزنده شود و در جهت رشد و شکوفایی و توانمندی هایش قدم بردارد و خود را برای تغییرات مثبت در زندگی اش اماده کند و بداند که بهترین کار یاد خدا و ارتباط با اوست

۷ دربارهٔ جملهٔ «خود را بشناس تا خدا را بشناسی » یک بند بنویسید.

یکی از بهترین راه های شناخت خدا دقّت در نظام آفرینش و خلقت موجودات دنیا است.یکی از شگفت انگیز ترین موجودات انسان است که با دقت در آفرینش او می توان به وجود خالقی دانا و توانا پی برد.حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه » بیانگر این است که هرکس خود را شناخت به تحقیق خدایش را شناخته است.

۸  دربارهٔ جملهٔ ناتمام «من یک نوجوان ایرانی ام که تصمیم دارم … » انشایی بنویسید.

آری تصمیم دارم صلح را در جهان برقرار کنم چون طاقت دیدن آوارگی، رنج وعذاب و مرگ کودکان و نوجوانان در سراسر دنیا را ندارم. تصمیم دارم به تمامی انسان ها بگویم که از محبت  خارها ، گل  می شود ودیگر هیچ کینه ای در دل هیچ انسانی باقی نمی ماند.

تصمیم دارم محصولات مقاوم و زود رشد را کشف کنم تا کودکی برای غذا اشک نریزد و مادری آه نکشد و پدری جانش را از دست ندهد. تصمیم دارم ایران سرزمین عزیزم را به قله های افتخار نزدیک کنم تا این سرزمین به داشتن فرزندی مثل من افتخار کند

شاید دوست داشته باشید:

خوب جهان راببین

درس دوم فارسی هشتم : خوب جهان راببین

لغات و ترکیبات درس ۲ ( خوب جهان را ببین) دلایل : جمع دلیل  علت ها بی همتا : بی […]

نیایش هفتم

۱)خداوندا، به حقّ نیک مردان                   که احوال بَدَم را نیک گردان خدایا تو را به حق انسان های نیکوکار قسم […]

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 − 2 =

ادبیاتی ها